Home / Aktualności / Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej

W dniu 06.11.2018r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0040/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego  a Gminą Skierniewice pn.

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM W ŻELAZNEJ”

Beneficjent:  Gmina Skierniewice

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację  budynku użyteczności publicznej w miejscowości Żelazna, w Gminie Skierniewice.

Planowane efekty:

– zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energie budynku użyteczności publicznej
w Gminie Skierniewice;

– obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie Gminy,

– ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji
i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjny6ch w budynku użyteczności publicznej w Gminie Skierniewice;

– wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń
i instalacji grzewczych na terenie Gminy,

– wzrost komfortu życia mieszkańców gminy poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

Wartość projektu:       2 568 359,37 zł

W tym:

–  wkład Funduszy Europejskich w kwocie nieprzekraczającej 1 691 843,30 zł, co stanowi 85%
wydatków kwalifikowanych Projektu;

–    wkład własny w kwocie 876 516,07 zł.

Okres realizacji Projektu: od 30 października 2017r. do 28 czerwca 2019r.

W okresie od września 2017 do czerwca 2018r. zrealizowano I etap projektu pn.

 „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej”

W ramach I etapu  wykonano:

– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości 15 cm (λ= 0,037)
o powierzchni 948 m2;

– ocieplenie ściany zewnętrznej frontowej styropianem o grubości 5 cm
(λ= 0,037) o powierzchni 115,41 m2;

– ocieplenie ściany w gruncie (od wschodu)  styropianem xps styrodur
o grubości 15 cm (λ= 0,037) o powierzchni 45,8 m2;

– ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny mineralnej
o grubości 15 cm (λ= 0,037) o powierzchni 429,30 m2;

– ocieplenie stropodachu sali gimnastycznej płytami z wełny mineralnej
o grubości 25 cm (λ= 0,037) o powierzchni 360,8 m2;

– wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 i powierzchni 25,68 m2.

Wartość I etapu Projektu wyniosła: 560 970,33 zł

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii