Home / Aktualności / Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice

Odnawialne źródła energii w Gminie Skierniewice

                                                                       Skierniewice,  dnia 18 października 2017r.

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Skierniewice!

Zapraszam  Państwa do udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii
w Gminie Skierniewice”, objętego konkursem w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, obejmującego montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 25.10.2017r.
do 10.11.2017r.
w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice pokój nr 209 w godzinach: poniedziałek – środa 8:00-15:30; czwartek 8:00-16:30; piątek 8:00-14:30.
Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie naboru wniosków  dostępnym od 23.10.2017r. na stronie internetowej  www.gminaskierniewice.pl  oraz w  Urzędzie Gminy Skierniewice (tablica informacyjna,  pokój 209).

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest m.in:

  1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Skierniewice;
  2. Instalacje zamontowane w ramach projektu mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów użytkowych w gospodarstwie domowym;
  3. Posiadanie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (oddanym do użytkowania) na dzień składania wniosku;
  4. Posiadanie dokumentu własności nieruchomości, na której będzie realizowana instalacja;
  5. Złożenie we wskazanym terminie kompletnej deklaracji zgłoszeniowej do udziału
    w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami i wpłatą zaliczki
    ; wnioski niekompletne, nieczytelne lub zawierające nie prawdziwe dane – nie będą rozpatrywane.

                                                                                     Wójt  –  Dominik Moskwa

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii