Home / Aktualności / OGŁOSZENIE Wójta Gminy Skierniewice

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Skierniewice

                                                                                                                        Skierniewice, dnia 08.06.2017r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Skierniewice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi Mokra Prawa i Sierakowice Prawe

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt  9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 353 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą nr XV/108/2016 Rady Gminy Skierniewice z dnia 4 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice, obejmującego fragmenty obrębów wsi Mokra Prawa i Sierakowice Prawe

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice dla fragmentów obrębów wsi Mokra Prawa i Sierakowice Prawe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 22.06.2017r. do dnia 20.07.2017r. w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, pok. nr 209  od poniedziałku do piątku w godzinach  pracy urzędu, a także na stronie internetowej www.skierniewice.bip.net.pl .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.07.2017r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, parter: sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skierniewice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2017r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art.18 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.08.2017r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia
3 października 2008r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do wyłożonego projektu planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice; ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. Nr 209 w godzinach pracy urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gminaskierniewice@poczta.fm wpisując w temacie: zmiana m.p.z.p. Mokra Prawa – Sierakowice Prawe.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do wyłożonego projektu planu oraz wniosków i uwag złożonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Skierniewice.

                                                                   Wójt Gminy Skierniewice

                                                                        Dominik Moskwa

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii