Home / Aktualności / I N F O R M A C J A w sprawie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

I N F O R M A C J A w sprawie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

I N F O R M A C J A

w sprawie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2016 r. wprowadził:

I. Z A K A Z :

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów
i kuropatw z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa powyżej na targowiskach,

c) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników ,do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

II. N A K A Z :

a) odosobnienia drobiu od innych ptaków w gospodarstwie, w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem z innych gospodarstw oraz z dzikimi ptakami,

b) zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii wysyłki drobiu albo jaj wylęgowych,

e) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich,

h) stosowania odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,

i) czyszczenia i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

j) dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu i prowadzenia dokumentacji o liczbie padłych ptaków, braku łaknienia lub spadku nieśności

k) zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej o wystąpieniu niepokojących objawów
w stadzie drobiu.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii