Home / Aktualności / Zarządzenie Nr 46/2016 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Skierniewice i ustalenia terminu jego odpracowania.

Zarządzenie Nr 46/2016 WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Skierniewice i ustalenia terminu jego odpracowania.

Zarządzenie Nr 46/2016

WÓJTA GMINY SKIERNIEWICE

z dnia 17 października 2016 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracowników Urzędu Gminy Skierniewice i ustalenia terminu jego odpracowania.

 

            Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579.) oraz art. 104  § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), w związku z Regulaminem Pracy.

zarządza się, co następuje:

§1. Dzień 31 października 2016 r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 22 października 2016 r. (sobota).

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skierniewice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Gminy.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Dominik Moskwa

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii