Home / Aktualności / Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice

Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice

Projekt pn. „Modernizacja i podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w Gminie Skierniewice”
 jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Okres realizacji:  01.06.2014 – 31.12.2014 r.

Wartość dofinansowania:  610 816,70 zł

Cel główny projektu: Podniesienie jakości pracy 7 oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych w gminie Skierniewice poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 31.12.2014r.

W celu podniesienia standardu opieki przedszkolnej  7 oddziałów przedszkolnych  na terenie Gminy Skierniewice zostanie  wyposażonych  w odpowiednią infrastrukturę, tj.:

-oddziały przedszkolne przy szkole w Dębowej Górze (dla 3 funkcjonujących oddziałów): dostosowanie sal lekcyjnych oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych (3 komplety), artykułów plastycznych (3 komplety), sprzętu (1 telewizor), a także dla 1 oddziału (Żelazna) organizacja placu zabaw (zakup i montaż wyposażenia, nawierzchni i ogrodzenia)

-oddział przedszkolny przy szkole w Miedniewicach: dostosowanie sal lekcyjnych oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, a także organizacja placu zabaw (zakup i montaż wyposażenia, nawierzchni i ogrodzenia)

oddział przedszkolny w szkole w Mokrej Prawej: dostosowanie sal lekcyjnych  oraz zakup zabawek
i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, a także organizacja placu zabaw (zakup i montaż wyposażenia, nawierzchni i ogrodzenia)

-oddział przedszkolny przy szkole w Mokrej Lewej: organizacja placu zabaw (zakup i montaż wyposażenia, nawierzchni i ogrodzenia),dostosowanie sal lekcyjnych oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych

-oddział przedszkolny przy szkole w Sierakowicach Prawych: organizacja placu zabaw (zakup i montaż wyposażenia, nawierzchni i ogrodzenia), dostosowanie sal oraz zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych

Działania w powyższym zakresie umożliwią podniesienie standardu pracy oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy, co też przyczyni się do zmniejszenia nierówności
w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej w regionie.

Rozeznanie rynku

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii