Home / Aktualności / Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej

Ustawą,

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, promocja sportu, organizowanie szkolenia dla dzieci i młodzieży,
  2. ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

a)      organizowanie wypoczynku dla dzieci ze środowisk patologicznych z programem profilaktyki przeciwalkoholowej,

b)      wspieranie rodzin w kryzysie,

c)      prowadzenie akcji z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań określonych:

–        w punkcie 1 wynosi               115 050,00 zł,

–        w punkcie 2 lit. a wynosi         21 000,00 zł,

–        w punkcie 2 lit. b wynosi           4 000,00 zł,

–        w punkcie 2 lit. c wynosi           8 000,00 zł.

Termin realizacji zadań określonych:

–        w punktach 1, 2 lit. b i 2 lit. c                       – 11 marca 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.,

–        w punkcie 2 lit. a                                            – 01 lipca   2014 r. – 31 sierpnia 2014 r.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w Ustawie, spełniające łącznie następujące warunki:

–        prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

–        zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Skierniewice,

–        posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie niezbędnie do realizacji zadania,

–        złożą, sporządzoną zgodnie z Ustawą, ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Skierniewce, ul. Reymonta 23 do dnia 10 marca 2014 r. w opisanych kopertach po przez podanie zadania, które będzie realizował oferent.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 11 marca 2014 r.

Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w art. 15 Ustawy.

W 2013 roku na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Gmina Skierniewce przeznaczyła 112 350,00 zł, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 30 000,00 zł.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszej platformie BIP

 

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii