Home / Aktualności / Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

____________________________________________________________________________

Sprawę załatwia: Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej, pok. 114,
tel. 46 819 56 12.

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.).

Uchwała Nr XXVI/152/2001 Rady Gminy Skierniewice z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Uchwała Nr XX/116/2000 Rady Gminy Skierniewice z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skierniewice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia;
 • Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku i uiszczenia opłaty za zezwolenie.

Uwagi:

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na  czas określony – nie krótszy niż 2 lata.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas określony – nie krótszy niż 4 lata.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
  a  w szczególności sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
 2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu;
 6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 7. Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby   odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 1. Likwidacji punktu sprzedaży;
 2. Upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. Niezłożenia oświadczenia lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowym terminie.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło na skutek  niezłożenia oświadczenia lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowym terminie może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłaty:

Za korzystanie z  zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się w kasie Urzędu Gminy Skierniewice lub na rachunek bankowy Urzędu:

Urząd Gminy Skierniewice

Kredyt Bank Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Skierniewicach

51 1500 1689 1216 8000 9890 0000.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w  wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
  (z wyjątkiem  piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku  poprzednim;
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w  wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła podanych wyżej wartości,  wnoszą opłatę w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.  Zezwolenia wydawane są na okres 2 dni.

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:

 • 43,75 zł – na sprzedaż i podawanie napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 43,75 zł – na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 • 175 zł – na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Oświadczenie – wartość sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia

Wniosek o wydanie zezwolenia

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii