Home / Aktualności / Szansa dla kazdego

Szansa dla kazdego

„Szansa dla każdego”

Gmina Skierniewice w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizuje projekt dla uczniów i uczennic klas I-III wszystkich szkół podstawowych  funkcjonujących na jej terenie.

Okres realizacji projektu:  01.09.2012 – 30.06.2013

Wartość dofinansowania:  150 000,00 zł

 

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 90 uczniów klas I-III pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Skierniewice.

Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

  • Zapewnienie dzieciom objętym wsparciem w ramach projektu oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami
    i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie realizacji projektu.
  • Zminimalizowanie trudności w edukacji matematyczno-polonistycznej u uczniów.
  • Zwiększenie umiejętności artystycznych u  uczniów szczególnie uzdolnionych.
  • Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających
    i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie realizacji projektu

W ramach projektu w poszczególnych szkołach planowane są następujące zajęcia:

a)      Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, muzycznie, ruchowo): 1 grupa(8 osób) x 30 godz.

b)     Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, muzycznie, ruchowo): 1 grupa(8 osób) x 30 godz.

 c)      Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, muzycznie, ruchowo): 1 grupa(8 osób) x 30 godz.

 d)     Szkoła Podstawowa im. Prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, muzycznie, ruchowo): 1 grupa(8 osób) x 30 godz.

 e)      Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji: 1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:

1 grupa(5 osób) x 30 godz.

– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie (plastycznie, muzycznie, ruchowo): 1 grupa(8 osób) x 30 godz.

Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii