Home / Aktualności / Cukrzyca

Cukrzyca

„Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami).

Zarząd Województwa Łódzkiego

Al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, 90-051 Łódź

ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”

 

Przedmiot konkursu obejmuje:

Realizację programu zdrowotnego pn. „Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”, który obejmuje: badania laboratoryjne (oznaczenie poziomu glukozy na czczo w osoczu krwi żylnej, w zależności od wyniku mogą być również wykonane powtórne oznaczenia glukozy na czczo lub doustny test tolerancji glukozy) oraz przeprowadzenie konsultacji/porad w poradni diabetologicznej, które mają na celu ocenę gospodarki węglowodanowej.

Szczegółowy sposób realizacji Programu określa treść „Programu zapobiegania
i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”

Populacja objęta programem: mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku 45 – 64 lat (rok urodzenia: 1948 – 1967).

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 69.700 zł.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie zaprasza się:

Podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654 ze zmianami), spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Okres realizacji zamówienia: Od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2012 roku.

 

Formularz oferty wraz ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można otrzymać w:

Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ul. Traugutta 25, VI piętro, pokój 613, w godzinach od 8.00 do 16.00 lub pobrać ze strony internetowej województwa łódzkiego www.zdrowie.lodzkie.pl w zakładce Konkursy.

 

Miejsce składania ofert: Osobiście lub za pośrednictwem poczty – Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, IV piętro, pokój 403.

Termin składania ofert: Do dnia 21 marca 2012 roku, w godzinach od 8.00
do 16.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Departament Polityki Zdrowotnej; Konkurs Ofert; Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu”.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi.

 

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, w terminie 14 dni od daty upływu terminu złożenia ofert.

 

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

 

Uzupełnianie braków formalnych – Komisja Konkursowa, w przypadku gdy stwierdzi wystąpienie braków formalnych w ofercie wzywa Oferenta do uzupełnienia braków. Oferent jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych wskazanych przez Komisję Konkursową w terminie do 2 dni roboczych od daty wysłania wezwania.

Zarząd Województwa Łódzkiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferent może złożyć do organizatora konkursu umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania konkursowego.

 

UWAGA:

–        Oferta powinna być złożona na udostępnionym formularzu, który stanowi jej integralną część. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wskazane w obowiązującym formularzu ofert.

–        Kserokopie dokumentów muszą być na każdej stronie potwierdzone
za zgodność z oryginałem oraz czytelnie podpisane (lub zawierać podpis/-y i pieczątkę/-ki) przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania oferenta.

–        Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i ułożone w kolejności.

–        Oferty, które nie odpowiadają warunkom opisanym powyżej będą ODRZUCONE.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii