Home / Aktualności / Spis Rolny 2010

Spis Rolny 2010

Formularz elektroniczny off-line do samospisu

(aplikacja typu desktop do zainstalowania na komputerze użytkownika, niewymagająca stałego dostępu do Internetu)

Aby skorzystać z formularza elektronicznego samospisu w wersji off-line prosimy o pobranie odpowiedniej wersji pliku instalacyjnego (plik ten można również nagrać na własny nośnik w urzędzie statystycznym lub w Gminnym Biurze Spisowym przy urzędzie miasta lub gminy).

Wersja Windows: Wersja do zainstalowania na komputerze ze środowiskiem Java (JRE w wersji co najmniej 1.6) Pobierz [10,5 MB]
Wersja do zainstalowania na komputerze bez środowiska Java (środowisko to zostanie automatycznie zainstalowane wraz z aplikacją) Pobierz [24,8 MB]
Wersja dla systemu Linux: Wersja do zainstalowania na komputerze ze środowiskiem Java (JRE w wersji co najmniej 1.6) Pobierz  [9,5 MB]
Wersja do zainstalowania na komputerze bez środowiska Java (środowisko to jest dołączone do aplikacji) Pobierz [29,8 MB]

Jeśli dane wprowadzone na formularzu off-line zostały zapisane do pliku *.gus, plik ten można wysłać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu:

Wyślij dane

W razie problemu z przesłaniem pliku, można dostarczyć go na własnym nośniku do urzędu statystycznego lub do Gminnego Biura Spisowego przy urzędzie miasta lub gminy.

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji off-line

Formularz elektroniczny on-line

(aplikacja uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej, wymagająca dostępu do Internetu)

Aby skorzystać z formularza samospisu w wersji on-line należy podać Pesel (lub Regon w przypadku użytkowników niebędących osobami fizycznymi) oraz hasło utworzone indywidualnie przez użytkownika.

W celu uzyskania hasła prosimy o wypełnienie formularza identyfikacyjnego (hasło jest ważne przez okres 14-dni od pierwszego zalogowania, po tym czasie nie ma możliwości kontynuowania samospisu).

Wejście do systemu

Wersja demonstracyjna umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnością aplikacji formularza on-line bez przesyłania informacji do bazy danych systemu (dane są widoczne tylko do momentu wylogowania).

Wersja demonstracyjna

Informacje dodatkowe:

Instrukcja obsługi aplikacji on-line

Informacje o samospisie

Samospis internetowy w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2010 będzie możliwy od 1 września do 17 października br.

Aby dokonać samospisu należy skorzystać z formularza elektronicznego on-line uruchamianego w przeglądarce internetowej, albo zainstalować na swoim komputerze wersję off-line tego formularza, niewymagającą stałego dostępu do Internetu.

Informacje na formularzu powinny być podane wg stanu w dniu 30 czerwca 2010 r. (chyba, że na formularzu zaznaczono inaczej).

Informacje powinien podać użytkownik gospodarstwa rolnego lub inna pełnoletnia osoba w tym samym gospodarstwie domowym, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – osoba działająca w jej imieniu.

Aby zalogować się do aplikacji formularza on-line należy podać numer Pesel (lub Regon w przypadku użytkowników niebędących osobami fizycznymi) oraz hasło, które można utworzyć wypełniając formularz identyfikacyjny.

Formularz samospisu internetowego jest dostępny przez okres 14 dni od momentu pierwszego poprawnego zalogowania. W tym czasie użytkownik może logować się wielokrotnie, stan danych jest zapamiętywany. Po upływie 14 dni dane do logowania tracą ważność i spis w danym gospodarstwie zostanie dokończony drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.

Szczegółowe informacje nt. Powszechnego Spisu Rolnego można uzyskać dzwoniąc pod numer Infolinii (w godz.: poniedziałek-piątek 8-20, sobota i niedziela 8-18):

800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne),
22 44 44 777 z telefonów komórkowych (cena połączenia zgodnie z cennikiem operatora).

 Filmy instruktażowe

1) Utworzenie hasła na formularzu identyfikacyjnym

2) Logowanie

3) Wypełnianie formularza

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010:

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie przeprowadzony w terminie od 1 do 16 czerwca 2010 r. przez gminne biuro spisowe zlokalizowane w Urzędzie Gminy w Skierniewicach, natomiast:
  1. powoływani będą przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek gminnego komisarza spisowego (po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej).
  2. kandydaci na rachmistrzów zobligowani będą do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i  organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
  3. rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony przez zastępcę gminnego komisarza spisowego o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
  4. rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
  5. rachmistrzowi spisowemu będzie przysługiwała ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Kandydat na rachmistrza spisowego:
1.      musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady.
2.      powinien też być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.
3.      wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie.
4.      niezależnie od spełnienia wyżej opisanych warunków kandydat na rachmistrza będzie musiał złożyć oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).
5.      dobra znajomość obsługi komputera
 —
Terminy związane z naborem oraz pełnieniem funkcji rachmistrza spisowego
  1. Szkolenia dla rachmistrzów przewidywane są w terminie 20 czerwca-31 lipca 2010 w. Szkolenie jest organizowane przez wojewódzkie biuro spisowe utworzone przy Urzędzie Statystycznym w Łodzi Czas szkolenia: 4 dni. Zakres szkolenia: założenia metodologiczne i organizacyjne, obsługa aplikacji mobilnej, formularza elektronicznego i terminali hand-held. Szkolenie kończy się egzaminem.
  2. Obchód przedspisowy rachmistrza: 9 sierpnia-23 sierpnia 2010
  3. Przeprowadzenie spisu: 1 września – 31 października 2010.
  4. Rozliczenie finansowe: 2 listopada – 30 listopada 2010
 
Szczegółowe wymagania dla funkcji rachmistrza spisowego wynikające z instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010 do pobrania ( szczegółowe wymagania PDF )
Wzór formularza i oświadczenia do pobrania poniżej.
Zgłoszenia przyjmowane są w formie pisemnej w budynku Urzędu Gminy w Skierniewicach, pokój 110 przez Lidera gminnego – Izabela Żaczkiewicz.
Więcej informacji o spisie na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/psr_PLK_HTML.htm

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii