Home / Aktualności / Przebudowa i modernizacja dróg w gminie Skierniewice

Przebudowa i modernizacja dróg w gminie Skierniewice

W dniu 22 czerwca 2006r. w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zostało zorganizowane spotkanie, w celu podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminie Skierniewice”.

W ramach w/w Projektu o numerze 28/2005, Gmina Skierniewice realizuje  przebudowę trzech  dróg  gminnych: drogi Sierakowice Prawe, drogi Miedniewice oraz  drogi Sierakowice Lewe-Mokra.

Umowa o dofinansowanie tego Projektu została zawarta pomiędzy Gminą Skierniewice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Dariusza Kamińskiego i Skarbnika Gminy Czesławę Cieślak, a Instytucją Pośredniczącą, reprezentowaną przez Wojewodę Łódzkiego Helenę  Pietraszkiewicz.  Przedmiotowa umowa przewiduje dofinansowanie inwestycji w 75% tzn. w kwocie 3.580.949,76 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast 25% środków pochodzić będzie ze środków własnych Gminy Skierniewice.

Po przeprowadzeniu przetargu kwota rzeczywista robot okazała się niższa od kwoty planowanej w dniu podpisania umowy. Z uwagi na to Wójt Gminy Skierniewice podpisał w  dniu 21 listopada 2006 roku Aneks nr 1 do umowy. Faktyczne dofinansowanie inwestycji   z EFRR wynosi 2.541.795,95 zł, a udział własny gminy 847.265,31 zł.

Projekt obejmował przebudowę i modernizację dróg w Gminie Skierniewice tj.:

  1. Drogę gminną Sierakowice Lewe-Mokra odcinek o długości 5,85 km
  2. Drogę gminną – Miedniewice odcinek o długości 3,59 km
  3. Drogę gminną – Sierakowice Prawe odcinek o długości 4,38 km wraz z modernizacją poboczy gruntowych o szerokości 0,5 m.

Zakończenie realizacji poszczególnych etapów projektu odbyło się poprzez spisanie protokołów odbioru w obecności przedstawiciela gminy, wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odbiór drogi w miejscowości Miedniewice oraz miejscowości Sierakowice Prawe miał miejsce 13 listopada 2006 roku, natomiast drogi Sierakowice Lewe – Mokra – 8 grudnia 2006r.

W celu promocji projektu po zakończeniu robót na każdej drodze umieszczono tablice pamiątkowe.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii